Zippo Benzín do zapalovačů 125ml 10009
Vysoce kvalitní originální Zippo benzín do zapalovačů
Zippo benzín je vyráběn synteticky, neobsahuje rakovinotvorný benzen, nezapáchá a je dermatologicky šetrnější vůči vaší pokožce
Používejte s vaším originálním Zippo zapalovačem a Zippo ohřívačem rukou
 
(Zippo benzín nelze použít jako palivo do kapesních plynových zapalovačů Zippo, víceúčelových zapalovačů Zippo MPL® a zapalovačů Zippo Flexible Neck s ohebným krkem)
 
Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:
 
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 
Podrobný popis

 


  • Zippo Benzín do zapalovačů 125ml 10009

  • Kód 10009
  • home  Skladem víc jak 5 ks
  • directions_car  Dodáme do 17.10.2018
Cena s DPH:
53 Kč

Vysoce kvalitní originální Zippo benzín do zapalovačů
Zippo benzín je vyráběn synteticky, neobsahuje rakovinotvorný benzen, nezapáchá a je dermatologicky šetrnější vůči vaší pokožce
Používejte s vaším originálním Zippo zapalovačem a Zippo ohřívačem rukou
 
(Zippo benzín nelze použít jako palivo do kapesních plynových zapalovačů Zippo, víceúčelových zapalovačů Zippo MPL® a zapalovačů Zippo Flexible Neck s ohebným krkem)
 
Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:
 
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

6